logo

RODO

   W związku z wejściem w życie – w dniu 25 maja 2018 r. – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1; dalej : RODO , niniejszym informuję, że: Akademia Piłkarska „Pasja” Hajnówka ul. Kwiatowa 11, przetwarza Pani/Pana dane osobowe w związku z przynależnością do klubu AP „Pasja” Hajnówka. Administratorem danych osobowych jest Prezes AP „Pasja” Hajnówka, a dane te są – z jego upoważnienia przetwarzane przez członków Zarządu, trenerów oraz księgowego.

   Administrator danych informuje, że: przetwarzanie przez Akademię Piłkarską „Pasja” Hajnówka, dane osobowe członków AP „Pasja” oraz kandydatów na członków AP „Pasja” pochodzą wyłącznie od osób, których dotyczą; podanie danych osobowych AP „Pasja” jest dobrowolne, lecz niezbędne do uzyskania i zachowania członkostwa w AP „Pasja”. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia uzyskanie członkostwa w AP „Pasja”.

   Żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych albo ich usunięcia jest równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o członkostwo w AP „Pasja” albo z wystąpieniem z Akademii; kontakt z Administratorem danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem Prezesa – adam-langa15@wp.pl.  Pani/Pana dane osobowe: podane w formularzu rejestracyjnym lub później (na przykład pocztą elektroniczną), są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B i f RODO, przetwarzane są wyłącznie w celach związanych z przynależnością do Akademii „Pasja”, wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (nie są przetwarzane w celach handlowych), będą przechowywane, przez okres przynależności do Akademii „Pasja”, a także po ustaniu członkostwa, przez czas zgodny z przepisami prawa, a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora – przez czas ich realizacji, nie są przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego ani też jakichkolwiek pomiarów, nie są przekazywane żadnym innym podmiotom; przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do dotyczących Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania albo usunięcia. w razie uznania, że przetwarzanie przez AP „Pasja” dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).